Victory Parade, 1945. Marshal G.K. Zhukov

Victory Parade, 1945. Marshal G.K. ZhukovHome

Prev Up Next

© Orthodoxy Foto.
08.02.2011