St. priest-martyr Vasiliy Nadezhdin

St. priest-martyr Vasiliy Nadezhdin

By materials of the site "Pravoslavie.RU"Home

Prev Up Next

© Orthodoxy Foto.
11.04.2017