St. John Kronshtadtskiy

From still library of Sergey Litvinov."St. John Kronshtadtskiy".Home

Prev Up Next

© Orthodoxy Foto.
12.01.2008