Vladimirskiy Cathedral of Syrkov monastery

Alexander Osokin."Vladimirskiy Cathedral of Syrkov monastery".Home

Prev Up Next

© Orthodoxy Foto.
09.10.2007