, Yalta, gulls' flight...

Priest Nikolay Katalnikov."Boy, Yalta, gulls' flight...".


Home

Prev Up Next

© Orthodoxy Foto.
06.11.2003