Svirskiy monastery

Lyudmila Ivanova."Svirskiy monastery".Home

Prev Up Next

© Orthodoxy Foto.
31.03.2012